ข่าวประกาศ
วัน ศุกร์ที่ 07 กรกฎาคม 2560
ข้อบังคับมหาวทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 ::ที่นี่
วัน เสาร์ที่ 01 กรกฎาคม 2560
ระบบจัดทำเอกสารการเทียบโอน ::ที่นี่

ระเบียบการโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 ::ที่นี่
วัน พุธที่ 14 มกราคม 2558
ขั้นตอนการติดต่อยื่นเรื่องต่างๆ ::ที่นี่

ระบบแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ::ที่นี่
วัน จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556
นักศึกษาที่ยื่นขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อขอรับบัตร หลังจากที่ยื่นใบคำร้องแล้ว 7 วัน ::